လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ပါ။

Play Video
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2,000 တွင်၊ လူမျိုးစုတိုင်းထံရောက်ရှိရန် ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အား တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ဘာသာစကား ၂၀၀၀ ကျော်သာကျန်တော့သဖြင့် ဘာသာပြန်ခြင်းသည် လူမျိုးစုတိုင်းအတွက် လက်လှမ်းမှီပါသည်။ ဘုရားသခင်၏စိတ်နှလုံးကို သင်လိုက်မလား။

ကျမ်းစာမရှိသောလူမျိုးစုများအတွက် ဆုတောင်းပါ။

​​မိမိဘာသာစကာားနဲ့ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာကျမ်းစာမရှိသော လူမျိုးစုများအတွက် ဆုတောင်းပါ။

2025 ယုံကြည်ခြင်းပန်းတိုင် - ကိုယ်စားပြုဆုတောင်းပေးသူ 144,000

သမ္မာကျမ်းစာဘာသာပြန်လှုပ်ရှားမှုအတွက် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသူ ၁၄၄,၀၀၀ ထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပါစေ။